Uw winkelwagen is leeg!
Nederlands English Deutsch

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Gewoon Anders / Inside Out Bracelet afsluit. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Bestellen

U kunt bestellen via de website. Een bestelling is niet geldig indien Gewoon Anders / Inside Out Bracelet  uw adres niet eenduidig kan vaststellen. In individuele gevallen kan Gewoon Anders / Inside Out Bracelet besluiten om bestellingen te weigeren. Gewoon Anders / Inside Out Bracelet zal een dergelijk besluit, op uw verzoek, motiveren.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Gewoon Anders / Inside Out Bracelet is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op haar website of in haar mailings.

Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Gemaakte verzendkosten door u gemaakt worden niet vergoed. Vervangen of gerepareerde artikelen worden gratis naar u verzonden.

Afleveringen

Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt Gewoon Anders / Inside Out Bracelet ervoor, dat het pakje bij u wordt thuisbezorgd.

Gewoon Anders / Inside Out Bracelet doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden te realiseren. De aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien aflevering binnen dertig dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. Gewoon Anders / Inside Out Bracelet is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.

Gewoon Anders / Inside Out Bracelet verstuurt uw pakket naar het door uw opgegeven adres. Mocht het adres dat u heeft opgegeven niet juist zijn, dan is Gewoon Anders / Inside Out Bracelet niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden. De door Gewoon Anders / Inside Out Bracelet verzonden pakket en factuur worden geacht juist te zijn indien u niet binnen dertig dagen na ontvangst hiervan laat weten het niet eens te zijn.


Levertijd

Is de door U bestelde armband op voorraad wordt er direct geleverd.
Is het product niet op voorraad, dan hebben wij het vaak al in bestelling staan. Aangezien de Inside Out Bracelets handgemaakt worden kan het 4 tot 6 weken duren voor wij de armband kunnen leveren.

 

Verzendkosten

Afhankelijk van uw bestelling kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht.

Retourneren

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen of per mail naar info@insideoutbracelet.nl Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Inside Out Bracelet

Strensstraat 4

6162 AW Geleen

Uw kunt de producten per post retourneren. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht.

U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:

Het artikel was speciaal voor u (op maat) gemaakt.

Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt.

Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken.

Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Gewoon Anders / Inside Out Bracelet niet als een beschadigde verpakking beschouwd).

Betaling

U kunt u bestelling via de website direct betalen met iDEAL. U kunt iDEAL gebruiken als u internetbankiert bij ABN AMRO, Postbank, Rabobank of SNS Bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Voor meer informatie over iDEAL, zie www.ideal.nl.

Indien u niet wenst te betalen met iDEAL, kunt u ook het bedrag naar onze rekening overmaken. Nadat wij de betaling hebben ontvangen, zullen de producten worden verstuurd.

Aansprakelijkheid

Gewoon Anders / Inside Out Bracelet is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan Gewoon Anders / Inside Out Bracelet is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Gewoon Anders / Inside Out Bracelet komt. Gewoon Anders / Inside Out Bracelet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar websites of in haar mailings.

Gewoon Anders / Inside Out Bracelet is niet aansprakelijk voor schade tenzij Gewoon Anders / Inside Out Bracelet aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling (productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek). In dat geval komt uw schade voor vergoeding in aanmerking.  Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet vergoed.

 

U vrijwaart Gewoon Anders / Inside Out Bracelet tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens Gewoon Anders / Inside Out Bracelet van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Gewoon Anders / Inside Out Bracelet hebt besteld, tenzij u aantoont dat Gewoon Anders / Inside Out Bracelet voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

Gewoon Anders / Inside Out Bracelet is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Gewoon Anders / Inside Out Bracelet gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Gewoon Anders / Inside Out Bracelet , tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Gewoon Anders / Inside Out Bracelet , maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Gewoon Anders / Inside Out Bracelet . U dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Gewoon Anders / Inside Out Bracelet .

Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van Gewoon Anders / Inside Out Bracelet , respectievelijk behoren tot het Gewoon Anders / Inside Out Bracelet en/of die Gewoon Anders / Inside Out Bracelet bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen u en Gewoon Anders / Inside Out Bracelet worden gebruikt en die door u tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen onder het kopje "Aansprakelijkheid" beroepen.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Gewoon Anders / Inside Out Bracelet klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Gewoon Anders / Inside Out Bracelet , de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gewoon Anders / Inside Out Bracelet verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit via mail kenbaar maken.

Niet tevreden?

Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten, neem dan binnen redelijke termijn contact op met ons via mail of telefoon. Gewoon Anders / Inside Out Bracelet zal uw klacht zo spoedig mogelijk na ontvangst afhandelen.

Geleen, 17 december 2010